• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie
    KRS 0000002043

Misja
Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z grup szczególnego ryzyka - niesienie pomocy osobom objętym zjawiskiem wykluczenia społecznego w mieście oraz na terenie powiatu braniewskiego.

Prowadzone działania
Podjęcie działalności utworzonego Centrum Integracji Społecznej, skierowanej na reintegrację zawodową i społeczną osób uzależnionych, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych z terenu miasta Braniewa i powiatu braniewskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.