• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Głuchych Oddział Opolski
    KRS 0000002518

Misja:
-organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin;
-organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym w szczególności w zakresie języka migowego;
-organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego;
-ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych;
-propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji inwalidów słuchu oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu

Polski Związek Głuchych Oddział Opolski działa na rzecz środowiska osób niesłyszących i słabosłyszących z terenów województwa opolskiego. Aktualne działania PZG Oddziału Opolskiego to:
-usługi indywidualne dotyczące pomocy w rozwiązywaniu problemów, na które napotykają osoby z wadą słuchu;
-pomoc w wypełnianiu różnych dokumentów (wnioski o wydanie orzeczenia, renty socjalnej itp.);
-niwelowanie barier komunikacyjnych dzięki pomocy tłumaczy języka migowego;
-udzielanie porad z zakresu spraw prawno-zawodowych, pośrednictwo w ich załatwianiu.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.