• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Bezpieczna Przystań"
    KRS 0000003204

Celami Stowarzyszenia są:
1. Rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki, postaw tolerancji i moralności chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne elementy nauki ewangelicznej.
2. Popularyzowanie wiedzy ewangelicznej.
3. Kształtowanie postaw respektowania prawno-konstytucyjnego porządku społecznego naszego kraju.
4. Krzewienie gospodarności i etosu pracy.
5. Umacnianie rodziny, ochrona zdrowia oraz walka z wszelkimi objawami dysfunkcji społecznej.
6. Włączanie się do ogólnospołecznych akcji na rzecz kształtowania postaw moralnych społeczeństwa, zwalczania takich nałogów jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania.
7. Działanie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (narkotycznych).
8. Upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń, skutków i przeciwdziałaniu patologiom społecznym.
9. Samopomoc koleżeńska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.