• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bractwo Czarnej Wody
    KRS 0000003678

Cele Bractwa (wyciąg ze Statutu):
1) Promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszarów leżących nad Wdą,
2) Promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
3) Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej terenów nad Wdą,
4) Wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej, rozwój społeczności lokalnej,
5) Prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczej,
6) Inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej na tym terenie w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury.
7) Wykreślony
7a) Promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju.
8) Wykreślony
9) Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
10) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
11) Działalność wspomagająca rozwój turystyki na terenach nad Wdą.


Główne działania i osiągnięcia 2001 - 2009
1. Zrealizowanie, wspólnie z partnerami, siedmiu projektów (łączny budżet 137 tys. zł)
a) Zestaw widokówek „Gmina Osie na dawnej fotografii” 2005
b) „Dziedzictwo profesora Alfonsa Hoffmanna - z chlubnej karty dziejów powiatu świeckiego”, wyróżniony w skali ogólnopolskiej - program „Działaj lokalnie” PAFW 2005
c) „Wskrzeszamy turystyczno-rekreacyjną działalność profesora Alfonsa Hoffmanna” - program „Działaj lokalnie” PAFW 2006
d) Piknik Rodzinny „Brat do brata i będzie pełna chata - hangar w Żurze budzi się do życia” - projekt w konkursie LGD Bory Tucholskie „Promocja osiągnięć organizacji pozarządowych” 2007
e) „Popularyzujemy turystykę i kulturę ludową Ziemi Świeckiej. Ks. dr. Bernardowi Sychcie w 100-lecie urodzin” - program „Działaj lokalnie” PAFW 2007
f) „Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni - to, co zostało, niech przetrwa wieki” - program „Kultura Bliska” FWW 2007-08
g) „Działalność Klubu Imprez na Orientację AZYMUT Osie” - zadanie publiczne dotowane przez gminę Osie 2009
2. Zebranie funduszy na realizację ww. projektów - Bractwo i partnerzy oraz sponsorzy (łącznie około 57,5 tys. zł)
3. Pozyskanie dodatkowych funduszy dla gminy (łącznie 24 tys. zł)
4. Zaangażowanie członków, sympatyków i partnerów Bractwa w wykonanie konkretnych prac w ramach projektów (ponad 5500 roboczogodzin wartości co najmniej 55,5 tys. zł)
5. Promowanie walorów naszego terenu poprzez przeprowadzenie wycieczek autokarowych, rowerowych, kajakowych i pieszych
6. Wytyczenie nowego szlaku rowerowego
7. Uratowanie stanicy wodnej w Żurze, uporządkowanie i szersze udostępnienie terenu koło hangaru
8. Uratowanie przed ostatecznym zniszczeniem istniejących cmentarzy ewangelickich
9. Przeprowadzenie samodzielnie lub wspólnie z partnerami wielu imprez, wycieczek, konkursów, zawodów i wystaw dla lokalnej i szerszej społeczności
10. Organizacja szkoleń, zawodów i wyjazdów na Imprezy na Orientację dla dzieci i młodzieży szkół gminy Osie - działalność Klubu Imprez na Orientację „Azymut” Osie
11. Współorganizacja Biegów Oskich i nowe inicjatywy z nimi związane (bieg z Żura do Osia, klasyfikacja drużynowa, bieg sztafetowy)
12. Rozpropagowanie dwóch wybitnych postaci związanych z naszą gminą - prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty
13. Wydanie przewodnika historyczno-turystycznego „Profesor Alfons Hoffmann - człowiek, który oświetlił Pomorze”
14. Wydanie przewodnika historyczno-turystycznego „Piękno przyrody, ludowej kultury i słowa. Śladami ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”
15. Wydanie publikacji „Żyli wśród nas” o ewangelikach i ich cmentarzach
16. Doprowadzenie do nadania imienia A. Hoffmanna jednej z ulic w Osiu
17. Współdziałanie w wystawieniu obelisku ku czci Hoffmanna w Tleniu
18. IV miejsce w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki”
19. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.