• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
    KRS 0000005496

Misja
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych jest niezależną instytucją prowadzącą działalność na rzecz wyższej edukacji ekonomicznej i menedżerskiej w Polsce powołaną przez Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Działalność Fundacji ma służyć doskonaleniu jakości kształcenia tej edukacji w polskich szkołach wyższych, propagowaniu i wspieraniu jej najlepszych wzorców. Dzięki temu Fundacja przyczyniania się do podnoszenia kwalifikacji kadr dla polskiej gospodarki oraz podnoszeniu jakości wykształcenia całego społeczeństwa. Fundacja w swych działaniach kieruje się wyłącznie dobrem szkół wyższych oraz pożytkiem społecznym. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji polskiego społeczeństwa, promowanie wysokich jakościowo standardów nauczania, wspieranie współpracy naukowo-dydaktycznej jednostek prowadzących kształcenie na poziomie uczelni wyższych, inspirowanie i umacnianie związków nauki z praktyką gospodarczą.

Prowadzone działania
organizowanie i finansowanie konferencji oraz seminariów naukowych,
prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i wydawniczej,
monitoring i opiniowanie ofert naukowo-dydaktycznych jednostek kształcenia ekonomicznego,
tworzenie i finansowanie stypendiów,
organizowanie i finansowanie konkursów na prace naukowe,
organizowanie wymiany naukowo-dydaktycznej pomiędzy ośrodkami kształcenia ekonomicznego,
organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych na temat jakości nauczania,
opracowywanie wzorcowych programów nauczania,
tworzenie dla instytutcji edukacyjnych warunków wzajemnej uznawalności planów i programów nauczania,
prowadzenie list rankingowych instytucji edukacyjnych,
współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami oraz innymi osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.