• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn- Mejszagoła
    KRS 0000005943

Misja:
Rozwijanie przyjaźni pomiędzy mieszkańcami Krotoszyna i Mejszagoły.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Mejszagoły.
Działanie na rzecz polskiej mniejszości narodowej na Wileńszczyźnie.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na Wileńszczyźnie.
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
Działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami Krotoszyna i Mejszagoły.

Prowadzone działania:
Głównym beneficjentem naszej działalności są dzieci i młodzież Starostwa Mejszagoła. Pomagamy szkołom, bibliotekom i organizacjom polonijnym w podtrzymywaniu tradycji narodowej i pielęgnowaniu polskości.
Działaniami naszymi objęte są dwie szkoły - około 450 dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.