• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Żerdzinach Gmina Pietrowice Wielkie
    KRS 0000006964

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2) branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
4) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej oraz szeroko rozumianej rekreacji i turystyki.
5) uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
6) działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony dziedzictwa kulturowego.
7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Prowadzone działania:
- organizujemy szkolenia i ćwiczenia dla nowych i obecnych członków w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- organizujemy imprezy sportowe (mecze piłkarskie, turniej tenisa stołowego, turniej siatkówki plażowej),
- wspomagamy lokalny samorząd (współorganizujemy uroczystości w naszej wiosce, pomagamy przy organizowaniu wszelkich imprez na szczeblu gminnym).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.