• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Edukacji i Twórczości
    KRS 0000007228

Celem Fundacji jest wychowywanie i edukowanie dzieci, młodzieży, dorosłych, pomoc drugiemu człowiekowi, wspieranie twórczości i przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i dziedzictwa narodowego. Działania Fundacji skierowane są do wszystkich osób, bez względu na narodowość, wyznanie czy światopogląd.

1. W zakresie wychowywania i edukowania Fundacja może realizować swoje cele poprzez organizowanie, finansowanie, dofinansowanie, inicjowanie, popieranie, przyznawanie, promowanie, prowadzenie:
a. szkół, przedszkoli, placówek oświatowych,
b. bibliotek i mediatek,
c. kursów, szkoleń, wykładów, olimpiad, konkursów, konferencji szkoleniowych, sympozjów, warsztatów,
d. zajęć edukacyjnych, wychowawczych, oświatowych, profilaktycznych, terapeutycznych, kulturalnych,
e. zajęć pozalekcyjnych, informacyjnych, świetlic, klubów, punktów konsultacyjnych, kół zainteresowań itp.,
f. stypendiów i nagród dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych,
g. prac naukowo-badawczych,
h. kolonii, obozów, wycieczek, spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. W zakresie pomocy drugiemu człowiekowi Fundacja może realizować swoje cele poprzez:
a. prowadzenie Centrum Mentoringu i Wolontariatu,
b. promocję i organizowanie wolontariatu i mentoringu,
c. prowadzenie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz innych wyspecjalizowanych placówek,
d. zapobieganie i przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży,
e. zapewnienie dzieciom, młodzieży, dorosłym pozbawionym opieki oraz tym, których prawa nie są respektowane zapewnienie opieki wolontariuszy,
f. finansowanie i pomoc organizacyjną w leczeniu, rehabilitacji osób chorych, potrzebujących pomocy a także udostępnianie dla nich rachunków bankowych w celu pozyskiwania środków finansowych, które zostaną przekazane na pomoc, leczenie, rehabilitację itp.,
g. organizowanie, wspieranie, finansowanie pomocy społecznej, w tym w szczególności skierowanej do następujących grup docelowych: rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych m in.: od alkoholu i narkotyków, więźniów, ubogich, chorych i innych potrzebujących pomocy,
h. działalność charytatywną, dobroczynną i filantropijną,
i. zbieranie środków finansowych, materialnych, żywnościowych i przekazywanie ich na dożywianie dzieci i młodzieży a także na niezbędne rzeczy materialne i pomoce szkolne,
j. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą a także uchodźcom i cudzoziemcom,
k. pomaganie osobom niepełnosprawnym poprzez dążenie do likwidacji barier architektonicznych, utrudnień komunikacyjnych, upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, propagowanie osiągnięć osób niepełnosprawnych,
l. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
3. W zakresie wspierania twórczości i przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i dziedzictwa narodowego Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. finansowanie i organizowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
b. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej,
c. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
d. wspieranie finansowe, organizacyjne, rzeczowe dzieci, młodzieży, dorosłych uzdolnionych artystycznie,
e. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
f. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
g. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
h. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
i. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
j. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.