• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
    KRS 0000007771

Misją PSOUU jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych umysłowo. Stowarzyszenie wspiera rodziny, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.
Celem jest działalność na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (od 1992r.) obejmuje edukacją i rehabilitacją 33 dzieci i młodzieży w wieku 3-25 lat. Kadra specjalistyczna w składzie: psycholog, 6 oligofrenopedagogów, logopeda, 2 fizjoterapeutów, muzokoterapeuta kompleksowo i wielodyscyplinarnie świadczą pomoc dostosowaną do stanu wychowanków.
Punkt Wczesnej Interwencji (1993) służy dzieciom od 0-7 r.ż. zagrożonym upośledzeniem umysłowym i upośledzonym umysłowo oraz tym, których rozwój jest znacznie opóźniony i nieharmonijny. Zespół: psycholog, fizjoterapeuta, logopeda, 2 oligofrenopedagogów, pomagają w stymulowaniu psychofizycznego rozwoju dziecka, udzielają wsparcia psychicznego a pracownik socjalny pomocy w uzyskiwaniu świadczeń.

Warsztat Terapii Zajęciowej (1994) obejmuje rehabilitacją społeczną i zawodową 40 uczestników w 7 pracowniach: gospodarstwa domowego, artystycznej, ogrodniczej, 2 stolarskich, krawiecko-tkackiej, technicznej.

Poza prowadzeniem placówek Koło PSOUU organizuje spotkania okolicznościowe i imprezy integracyjne. Wyjazdowe formy rehabilitacji i rekreacji. Półkolonie integracyjne. Współpracuje z samorządami, instytucjami i partnerami społecznymi w zakresie zaspakajania potrzeb osób niepełnosprawnych. Promuje twórczość osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie wystaw, aukcji, udziału w konkursach, przeglądach i prezentacjach. Zdobywa fundusze na realizację celów statutowych poprzez opracowywanie projektów, wniosków i programów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.