• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość"
    KRS 0000008843

Misja
- Działalność na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo oraz umożliwienia im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym.
- Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie opieki, leczenia, edukacji, udziału w kulturze, integracji ze środowiskiem, udzielanie wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
- Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, z Kościołem Katolickim.
- Organizowanie samopomocy członkowskiej, prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla rodziców osób niepełnosprawnych, prowadzenie akcji informacyjno-uświadamiającej.
- Udział w akcjach dobroczynnych na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Prowadzone działania
- Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej: odbiorcami są osoby niepełnosprawne z miasta i Powiatu Dębickiego.
- Gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na leczenie, rehabilitację i wypoczynek osób niepełnosprawnych - m.in. współorganizowanie wyjazdów na turnus rehabilitacyjny, wycieczki i imprezy integracyjne.
- Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.
- Współpraca z organizacjami administracji rządowej, samorządowej, a także z placówkami i osobami fizycznymi.
- Udzielanie wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
- Prowadzenie akcji informacyjno-uświadamiającej integrującej osoby niepełnosprawne i ich rodziny ze społeczeństwem osób pełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.