• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Jarocin XXI
    KRS 0000008971

Misja
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie idei samorządności lokalnej, budowy państwa obywatelskiego, integracji europejskiej, popularyzacja tradycji kulturalnych, naukowych, gospodarczych i sportowych Polski, a zwłaszcza Wielkopolski, a także promowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój gospodarczy i kulturalny powiatu jarocińskiego i zwiększanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.
Dla realizacji celów Stowarzyszenie w szczególności:
-upowszechnia informacje i wiedzę na temat samorządu terytorialnego, zwłaszcza w środowisku ludzi młodych,
-prowadzi działalność na rzecz rozwoju państwa obywatelskiego,
-upowszechnia wiedzę na temat integracji Polski z państwami europejskimi,
-prowadzi wymianę doświadczeń i informacji w zakresie społecznego komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem prasy lokalnej i radiostacji lokalnych, w tym również z niezależnymi mediami w krajach Unii Europejskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej,
-upowszechnia znajomość kultury, tradycji i dorobku intelektualnego Polaków, a zwłaszcza Wielkopolan,
-propaguje ideę miast bliźniaczych,
-prowadzi wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz modernizacji gospodarstw rolnych,
-popularyzuje naukę języków obcych i działalność szkolnictwa niepublicznego,
-prowadzi działalność na rzecz wymiany kulturalnej, sportowej, zdrowotnej, oświatowej, w szczególności przez organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, wystaw, zawodów sportowych, wyjazdów studyjnych, praktyk, obozów wypoczynkowych, odczytów, seminariów, szkoleń,
-podejmuje i popularyzuje przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych,
-udziela pomocy organizacjom pozarządowym oraz organizuje spotkania środowisk tych organizacji z terenu Polski i innych krajów Europy,
-propaguje ideę wolontariatu we wszystkich przedsięwzięciach przez siebie organizowanych,
-udziela pomocy stypendialnej,
-publikuje materiały z prac Stowarzyszenia w formie biuletynu oraz innych wydawnictw służących celom Stowarzyszenia,
-prowadzi działalność na zlecenie organów państwowych i samorządowych, zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem przekazywania informacji na temat wprowadzanych reform społecznych i integracji z Unią Europejską.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.