• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
    KRS 0000009613

Podstawowym celem FLOP jest utrwalanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze woj. lubelskiego oraz podejmowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Do zadań FLOP należą w szczególności:
- współtworzenie wizji wszechstronnego rozwoju Miasta Lublina i regionu oraz ich miejsca w Polsce, Europie i świecie,
- tworzenie dobrych warunków rozwoju inicjatyw społecznych,
- podejmowanie działań zmierzających do wypracowania płaszczyzn i zasad współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną,
- tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych wspomagających rodzące się i istniejące inicjatywy społeczne,
- tworzenie banku informacyjnego o inicjatywach społecznych oraz rozpowszechnianie tych informacji,
- integrowanie środowisk organizacji pozarządowych,
- podejmowanie inicjatyw i kształtowanie forum publicznej dyskusji nad dobrem wspólnym,
- promocja wspólnych działań i życia stowarzyszeniowego oraz wspólnotowego,
- inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i innych osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- promowanie i wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,
- monitoring i rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych,
- wzajemna pomoc i integracja członków Forum.

FLOP pełni rolę centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych w woj. lubelskim podejmującym działania tam, gdzie pojedyncze organizacje pozarządowe są zbyt słabe, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu, wyrażenia wspólnego stanowiska. Jest rzecznikiem interesów tych organizacji wobec władz samorządowych i innych podmiotów społecznych. Płaszczyzna współpracy w ramach FLOP służy nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie informacji i doświadczeń oraz inicjowaniu wspólnych projektów.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wizja rozwoju FLOP na koniec 2020:
Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ - stanowimy wiodącą ponadbranżową regionalną federację organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie do której warto należeć. W swoich działaniach kierujemy się wartościami sektora pozarządowego, jesteśmy silnym i wiarygodnym partnerem społecznym dla administracji publicznej oraz atrakcyjnym pracodawcą na lubelskim rynku pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.