• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Culani
    KRS 0000010104

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej swych członków,
2. Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia
3. Integracja osób z niesprawnościami z osobami sprawnymi,
4. Odnowa moralna w sporcie i rekreacji, zwłaszcza poprzez aktywne uczestnictwo osób z niesprawnościami,
5. Propagowanie i organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej oraz krajoznawstwa i aktywnych form wypoczynku,
6. Dążenie do rozwoju sportu i mistrzostwa sportowego,
7. Akcentowanie etyki chrześcijańskiej, co łączy się z postawą tolerancji wobec ludzi i innych światopoglądów oraz afirmacja osoby ludzkiej.
8. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych oraz ich integrację ze środowiskiem osób niepełnosprawnych
9. Działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej
10. Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz promocja idei wolontariatu
11. Działania na rzecz środowisk lokalnych, w tym m. in.: wspieranie samorządów terytorialnych, inicjatyw obywatelskich
12. Działalność charytatywna
13. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
14. Działalność w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania
15. Przeciwdziałanie i zapobieganie patologiom społecznym, w tym zjawiskom: marginalizacji różnych grup społecznych, zagrożenia skutkami nadużywania alkoholu oraz innych środków odurzających – szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.