• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka "Alia"
    KRS 0000010454

Towarzystwo ma na celu:
- rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań związanych z niesieniem pomocy w usamodzielnianiu młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne;
- pomoc dzieciom zagrożonym demoralizacją, niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym;
- pomoc rodzinom problemowym i niewydolnym wychowawczo.

Towarzystwo stara się w miarę możliwości podejmować i wspierać działania profilaktyczne i pomocowe w środowiskach i rodzinach najgorzej radzących sobie w trudnej sytuacji, w zakresie nie objętym działaniami instytucjonalnymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.