• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Zatrudnieniu, Rehabilitacji i Rewalidacji "Integracja"
    KRS 0000010679

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego oraz pomoc osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Ochronę interesów i praw osób niepełnosprawnych, oraz równości ich szans w każdej dziedzinie życia. Reprezentowanie praw osób niepełnosprawnych i ich interesów wobec władz państwowych i samorządowych, organizacji społecznych, politycznych, podmiotów gospodarczych i zrzeszeń.
2. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Działania na rzecz rozwoju rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz edukacji w szczególności poprzez:
- świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych,
- organizację rehabilitacji społecznej,
- przygotowanie osób z niepełnosprawnością do podjęcia pracy i poszukiwania pracy,
- organizację rehabilitacji ruchowej,
- konsultacje i doradztwo w rozwiązywaniu problemów życiowych,
- niesienie wszelkiej pomocy oświatowo – wychowawczej osobom niepełnosprawnym objętym działalnością Stowarzyszenia,
- niesienie pomocy prawnej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia,
- wspieranie wszelkich form integracji społecznej w szczególności integracji osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością,
- dowóz osób niepełnosprawnych objętych działalnością Stowarzyszenia na zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne,
- świadczenie wszelkiej pomocy charytatywnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, objętym działalnością Stowarzyszenia.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.
5. Inicjowanie i tworzenie programów edukacyjnych i promowanie zdrowego stylu życia.
6. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
7. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
8. Zachęcanie osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności.
9. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej poprzez:
- pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację WTZ,
- pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych dla WTZ,
- organizację i wspieranie finansowania wycieczek, wypoczynku i spotkań integracyjnych,
- finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie rehabilitacji zawodowej,
- wspieranie działań i zadań Rady Programowej WTZ.
10. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej.
11. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
12. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.
13. Utworzenie zakładu aktywności zawodowej jako formy działalności gospodarczej dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.
14. Prowadzenie innej działalności korzystnej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.