• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne
    KRS 0000010871

Misja:
Tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi twórczości artystycznej na terenie województwa włocławskiego. Popieranie i upowszechnianie dorobku różnych dziedzin twórczości artystycznej. Inspirowanie i koordynacja działalności społecznego ruchu kulturalnego województwa włocławskiego. Diagnozowanie potrzeb i prezentowanie opinii aktywu społecznego i środowisk twórczych odnośnie życia kulturalnego, artystycznego, oświatowego i naukowego wobec różnych instytucji i władz administracyjnych.

Prowadzone działania:
Promowanie talentów plastycznych i literackich. Działalność wydawnicza o charakterze regionalnym. Zrealizowanie Programu "Wychowanie regionalne dzieci i młodzieży", m.in.wydanie 12 książek z tego cyklu. Działalność wystawiennicza w galerii "dk", organizacja dorocznego konkursu plastycznego "Włocławskie impresje" (XX edycji). Działania DKTK są skierowane do wszystkich mieszkańców miasta i regionu, mają charakter otwarty, jednak szczególna uwaga kierowana jest w stronę młodzieży szkolnej. Współpracujemy ze szkołami, placówkami kultury i środowiskami twórczymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.