• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Dziewięćsił"
    KRS 0000011085

Cele statutowe:
- Realizacja zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży
- informowania ludności lokalnej o skali zagrożeń zjawiskami patologicznymi oraz stanowisk młodych ludzi wobec tych zjawisk.

Wykonywane zadania:
- Pomoc psychologiczna i prawna w punktach konsultacyjnych ds. alkoholowych, ds. narkomanii, ds. przemocy w rodzinie i doradztwa prawnego rodzinom dotkniętym problemem uzależnień;
- pomoc dzieciom i młodzieży wychowującym się w rodzinie z problemem uzależnienia;
- warsztaty terapeutyczne dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy;
- prowadzenie grup samopomocowych dla uzależnionych i współuzależnionych oraz mitingi AA i AL-anon;
- młodzieżowe grupy wsparcia;
- wyjazdy duchowo-terapeutyczne na G. Św. Anny i Lichenia oraz terapeutyczne do Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach
- organizowanie obozów intergracyjno-terapetycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.