• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt w Rzeszowie
    KRS 0000012533

Misja:
- Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowych,
- Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach.
- Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania prawa w tym obszarze

Prowadzone działania:
- zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy,
- aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt,
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt,
- współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń naruszających prawa zwierząt,
- występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestnictwo w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych,
- sterylizacja kotów miejskich i ich dokarmianie,
- prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych - współpraca z władzami oświatowymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt poprzez organizowanie akcji pn. "Pomóżmy Zwierzakom"
- prowadzenie akcji adopcyjnej zwierząt, w szczególności przebywających w schroniskach,
- prowadzenie aukcji i zbiórek publicznych w celu pozyskiwania środków na cele statutowe,

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Współpraca:
- z organami samorządowymi i ich aktywizacja w zakresie wdrażania zmian w życie ustawowych obowiązków wzg1ędem bezdomnych zwierząt.
- z inspekcją weterynaryjną w zakresie realizacji Ustawy o Ochronie Zwierząt, organizowanie kontroli na targach zwierząt.
- ze schroniskami na terenie województwa i kraju - wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc.
- z placówkami oświatowo-wychowawczymi w województwie w zakresie kształtowania wrażliwych postaw dzieci i młodzieży, ich wiedzy o zwierzętach oraz odpowiedzialności za posiadane zwierząt i humanitarnego stosunku do zwierząt.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.