• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
    KRS 0000012639

Misja:
Integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych woj. lubelskiego.
Promocja działalności organizacji osób niepełnosprawnych, wspieranie ruchu samopomocowego.
Pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom, organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz.

Prowadzone działania:
Centrum Informacyjno-Szkoleniowe Osób Niepełnosprawnych (CISON), program ograniczania barier architektonicznych i komunikacyjnych w obiektach, z których najczęściej korzystają osoby niepełnosprawne, Tęcza, "Mój projekt kartki na Święta Bożego Narodzenia", "Paszport", Impuls, cykl wtorkowych spotkań informacyjno-szkoleniowych dla organizacji osób niepełnosprawnych. Program nauki języka angielskiego dla wolontariuszy LFOON-SW "Od zrozumienia do porozumienia" (ZPORR).
Programy w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych: "Biuro Aktywizacji Zawodowej","Przez aktywność do pracy, przez pracę do samodzielności"(EFS/PFRON), Biura Karier - Lubelska Siec" (EFS/PFRON), program dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne "Dla zdrowia i urody życia" (EFS/MPIPS), "Dla zdrowia i urody życia II" /PO KL/, Biuro Karier - skuteczny element aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, Internetowy Biuletyn Informacyjny: www.niepelnosprawni.lublin.pl

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.