• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Trzebiński Ruch Społeczny "Niezależność"
    KRS 0000012790

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, obejmującej w szczególności zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
13) wypoczynku dzieci i młodzieży;
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17) turystyki i krajoznawstwa;
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19) ratownictwa i ochrony ludności;
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
23) promocji i organizacji wolontariatu;
24) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
25) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
26) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, obejmującą następujące zadania:
1. Działalność charytatywna na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
2. Działalność charytatywna na rzecz pomocy osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym.
3. Działalność z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
4. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
5. Ratowanie zabytkowej budowli Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej.
6. Wspieranie i promowanie miejscowych artystów.
7. Organizowanie imprez propagujących dziedzictwo kulturowe oraz walory przyrodnicze regionu.
8. Przyznawanie wyróżnień „Adiunge Optimis”.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.