• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tychach
    KRS 0000013377

Misja
Działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym. Tworzenie warunków przestrzegania praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych. Prowadzenie osób niepełnosprawnych ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym. Wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Edukajca, rehabilitacja, pomoc medyczna, pomoc psychologiczna, logopedyczna dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim z terenu Tych i powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Poradnictwo psychologiczne dla rodziców uczniów. Doskonalenie metodyczne nauczycieli, dyrektorów placówek kształcenia specjalnego woj.śląskiego. Doradztwo pedagogiczne dla kadry OREW, PSOUU z całego kraju. Wspieranie form integracyjnych (olimpiady sportowe specjalne, wystawy i aukcje prac plastycznych, koncerty muzyczne, lekcje) we współpracy ze szkołami masowymi, biblioteką śląską i pedagogiczną, parafiami tyskimi, Domami Kultury, teatrem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.