• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Rodzina Miłości Ofiarnej"
    KRS 0000013726

Misja:
Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo i mentalnie.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz rodzinom zagrożonym patologią społeczną. Jako organizacja pozarządowa działa w sferze zadań publicznych obejmujących następujące zadania:
- Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych mentalnie i fizycznie;
- Różnorodne formy wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych, rodzin patologicznych i zagrożonych chorobą alkoholizmu;
- Popularyzacja wiedzy dotyczącej metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sferze mentalnej i fizycznej.

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej, gdzie codziennie odbywają się zajęcia grupowe i indywidualne, mające na celu ogólne usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu i ograniczające skutki deficytów rozwojowych osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym.

Osoby uczęszczające do Świetlicy są obarczone wielorakimi dysfunkcjami psychomotorycznymi i z tego powodu terapia w naszej placówce obejmuje:
- stymulację rozwoju fizycznego i ruchowego,
- stymulację rozwoju poznawczego i mowy;
- rozwijanie potencjalnych zdolności i umiejętności;
- kształtowanie osobowości na poziomie sfery emocjonano-motywacyjnej;
- rozwijanie kompetencji społecznych w kierunku tworzenia pozytywnych interakcji z otoczeniem.

Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach parafii w zaadoptowanych i przystosowanych do potrzeb zajęć terapeutycznych. Prowadzi je grupa, w skład której wchodzą fizjoterapeuci, logopedzi, muzykoterapeuci, instruktor sportowy oraz terapeuta zajęciowy, wspierani przez wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych wolontariuszy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.