• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Aktywni"
    KRS 0000014273

Misja:
Działalność na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju fizycznego i osobowego ludzi niepełnosprawnych i innych osób wymagających wsparcia oraz umożliwienie im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, pełnej integracji ze społeczeństwem, a także pomoc ich rodzinom.

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
a) Prowadzenie działalności rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej, w tym wyjazdów propagujących aktywny styl życia, i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności.
b) Organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia z uwzględnieniem niezbędnej opieki.
c) Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, wykładów i seminariów celem wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych.
d) Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie form indywidualnego wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia szkolenia zawodowego, przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy.
e) Pozyskiwanie środków poprzez organizacje zbiórek i kwest ulicznych, imprez kulturalnych i sportowych.
f) Prowadzenie działalności wydawniczej informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia.
g) Prowadzenie na zlecenie organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych różnorodnych usług, min. w formie placówek i zespołów kompleksowej rehabilitacji czasowego i stałego pobytu, w tym pobytu dziennego i całodobowego, min. w formie prowadzenia: - Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- Zakładów Aktywizacji Zawodowej,
- Ośrodków Wsparcia,
- Ośrodków Wczesnej Interwencji,
- Świetlic Terapeutycznych,
- oraz innych form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
h) Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, szkołami, organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, spółdzielniami i zakładami pracy.
i) Prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczonej dla zdobywania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.