• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy
    KRS 0000014317

Cele Statutowe:
Działalność nieodpłatna:
1. Upowszechnianie wartości popierających trzeźwość i umiarkowanie w spożywaniu alkoholu.
2. Stosowanie środków przewidzianych prawem w stosunku do zjawisk alkoholizmu i pijaństwa.
3. Niesienie pomocy w leczeniu ludzi uzależnionych od alkoholu, pomoc materialna i wsparcie moralne dla rodzin alkoholików.
4. Objęcie opieką dzieci z rodzin alkoholików zagrożonych patologią społeczną.
5 Walka z nikotynizmem i używaniem narkotyków.
6. Współdziałanie z organizacjami sportowymi, kulturalnymi w propagowaniu idei trzeźwości.
7.Pomoc materialna dla rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach losowych.
8.Przeciwdziałanie agresji i przemocy.
Działalność odpłatna (od marca 2008):
1. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Cele powyższe "ruch" realizuje poprzez:
- współpracę i zwracanie się z postulatami do władz samorządowych i państwowych o tworzenie właściwych warunków sprzyjających zachowaniom trzeźwościowym i walkę z alkoholizmem i pijaństwem,
- pracę z młodzieżą szkolną,
- współorganizowanie imprez sportowych, kulturowych z instytucjami zajmującymi się tą problematyką,
- organizowanie pomocy materialnej dla dzieci alkoholików, osób uzależnionych od narkotyków,
- organizowanie pomocy prawnej, psychologicznej dla członków rodzin alkoholików i osób uzależnionych od narkotyków,
- współdziałanie z kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w propagowaniu trzeźwości,
- organizowanie odczytów, prelekcji, spotkań otwartych ze społeczeństwem,
- organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonie, półkolonie, wycieczki, zajęcia otwarte),
- prowadzenie (od marca 2007) akcji pomocowej dla najuboższych - dostarczanie żywności w ramach programu PAED.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.