• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Parsęty
    KRS 0000014865

Misja
1) Dążenie do zachowania dziewiczego charakteru rzeki Parsęty, naturalnych jej walorów oraz poprawy stanu czystości wód.
2) Walka z kłusownictwem i trucicielami wody.
3) Organizowanie i popieranie czynnego wypoczynku i rekreacji (zawody wędkarskie, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, itd.)
4) Propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży.
5) Kształtowanie etyki wśród miłośników rzeki Parsęty i wędkarstwa.
6) Działanie i wspieranie działań w kierunku zachowania, i przywracania ginących i zagrożonych gatunków fauny, flory w dorzeczu.

Prowadzone działania
Walka z kłusownictwem w dorzeczu Parsęty - czynna ochrona środowiska przyrodniczego rzeki i dorzecza Parsęty. Jesteśmy jedyną organizacją społeczną w kraju zajmującą się czynną walką z kłusownictwem. W tym zakresie ściśle współpracujemy z Policją, Strażą Graniczną, Polskim Związkiem Wędkarskim i innymi instytucjami. Posiadamy na wyposażeniu samochód VW T-4, radiostację bazową ze swoją częstotliwością, 6 radiotelefonów ręcznych, 3 łodzie, silniki: elektryczny i spalinowy oraz inny niezbędny sprzęt do walki z tym zbrodniczym procederem.
Od lat wspólnie z O PZW w Koszalinie, Federacją Zielonych GAJA ze Szczecina zarybiamy rzeki dorzecza Parsęty pstrągiem potokowym, trocią wędrowną i łososiem.

Ściśle współpracujemy z wieloma instytucjami naukowymi, uczelniami w kraju m.in. z Instytutem Rybactwa Śródlądowego, Stacja Rybactwa Rzecznego w Gdyni (badania dotyczące gat. ryb łososiowatych), czy Politechniką Koszalińską.
Od 8 lat w lipcu organizujemy wielką ogólnokrajową imprezę wędkarską dla wszystkich miłośników rzeki Parsęty, mającą na celu promocję regionu, zainteresowanie potencjalnych inwestorów w rozwoju turystyki specjalistycznej, itd.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.