• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Komitet Pomocy dla Zwierząt
    KRS 0000015352

Celem Komitetu Pomocy dla Zwierząt jest:
a) działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz pomoc w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania
b) kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt jako do dobra narodowego
c) ścisła współpraca ze Schroniskami Komunalnymi i nadzór nad ich prowadzeniem związany z przestrzeganiem ustawy o Ochronie Zwierząt.
d) wspieranie inicjatyw pro zwierzęcych oraz pomoc dla zwierząt bezdomnych będących pod opieką osób prywatnych.
e) prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Prowadzone działania:
1. Wykazywanie czynnej postawy przy zwalczaniu wszelkich przejawów okrucieństwa wobec zwierząt w postaci działań bezpośrednich w ich obronie oraz niesienie im wszechstronnej pomocy, w tym interwencje na targach końskich.
2. Zapewnienie wszechstronnej opieki uratowanym zwierzętom, w tym; diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.
3. Kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do zwierząt poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu z uratowanymi zwierzętami.
4. Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, z definicjami rozwojowymi poprzez organizowanie zajęć z uratowanymi końmi, także na terenie placówek oświatowych.
5. Podejmowanie współpracy z władzami oświatowymi w celu wychowania młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
6. Resocjalizacja młodzieży poprzez pracę i opiekę nad zwierzętami w schroniskach.
7. Podejmowanie wszechstronnych działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt.
8. Rozpowszechnianie informacji na temat aktualnych warunków hodowli, handlu, transportu i uboju koni oraz innych zwierząt rzeźnych.
9. Wykupywanie koni przeznaczonych na rzeź, chorych, niezdolnych do pracy, maltretowanych.
10. Prowadzenie schronisk dla uratowanych i darowanych koni oraz innych zwierząt.
11. Organizowanie akcji propagandowych na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska za pośrednictwem prasy, radia, telewizji oraz wszelkich wydawnictw.
12. Prowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych na rzecz zwierząt poprzez organizowanie imprez kulturalnych, festynów, koncertów, wystaw, galerii, pokazów, konkursów oraz udział w tego typu imprezach organizowanych przez inne podmioty.
13. Współpraca z właściwymi organami ochrony prawnej, organami porządkowymi, samorządowymi, Strażą Graniczną, Urzędem Celnym, Inspekcją Transportu Drogowego i in. W zakresie ścigania osób winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.
14. Zbieranie wszelkiej dokumentacji dowodowej, która po przekazaniu odpowiednim organom może pomóc w ukaraniu osób znęcających się nad zwierzętami oraz występowanie z wnioskiem o ukaranie osób przejawiających okrucieństwo wobec zwierząt.
15. Występowanie z inicjatywami do odpowiednich ciał ustawodawczych, władz państwowych i organów samorządowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących zwierząt i aktywne uczestnictwo tworzeniu odpowiednich aktów prawnych.
16. Udział w konferencjach, zjazdach naukowych, programach badawczych, zebraniach, audycjach radiowych i programach telewizyjnych poświęconych ochronie zwierząt oraz zagadnieniom w zakresie ekologii.
17. Współpraca z wszelkimi organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się ochroną praw zwierząt i zwalczaniem wszelkich przejawów okrucieństwa wobec nich.
18. Współpraca z gminami, schroniskami, punktami przetrzymań w zakresie adopcji i pośrednictwa w adopcji zwierząt.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.