• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet Po Mastektomii "Amazonka"
    KRS 0000015673

Stowarzyszenie powstało w 1997 r. a w 2005 r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Obecnie zrzesza ponad 140 kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi. Ze względu na specyfikę schorzenia nie wszystkie mogą być aktywne w działalności Stowarzyszenia, utożsamiają się jednak ze Stowarzyszeniem i czerpią z jego dorobku w miarę swoich potrzeb. Z tej grupy 30 - 40 kobiet jest aktywnych, będących, w miarę w dobrej kondycji zdrowotnej, udzielających się w Stowarzyszeniu i podejmujących się roli wolontariuszki ochotniczki, wspomagających inne kobiety. Prowadzony jest Punkt Informacji i Konsultacji AMAZONKA PIK, gdzie w każdą środę miesiąca dyżurują wolontariuszki, także do dyspozycji potrzebujących jest psycholog i rehabilitant. Jest tam biblioteczka "amazonki" , gdzie jest dużo publikacji poradniczej z dziedziny onkologii.

Organizujemy:
- rehabilitacji wyjazdową i stacjonarną
- warsztaty szkoleniowe
- lobbujemy w sprawie kobiet po mastektomii,
- prowadzimy szeroką informację o zaopatrzeniu dla kobiet po mastektomii,
- organizujemy imprezy kulturalne, turystyczne i integracyjne

Prowadzimy:
- szeroko rozumiane poradnictwo,
- grupy samopomocowe i wsparcia,
- działalność wydawniczą
- działalność charytatywną,
- działalność woluntarystyczną,
- działalność gospodarczą w różnych formach organizacyjnych, umożliwiających zdobycie środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
- patronat nad sklepami specjalistycznymi.

Stowarzyszenie realizuje wskazane cele w szczególności poprzez współpracę z:
- innymi organizacjami społecznymi o podobnym zakresie działania,
- placówkami służby zdrowia i pomocy społecznej
- innymi instytucjami i grupami społecznymi w realizacji zadań statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.