• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gubińskie Towarzystwo Kultury
    KRS 0000015996

Misja:
1) pobudzanie inicjatyw dla rozwoju życia kulturalnego;
2) popieranie twórczości artystycznej, naukowej, aktywności dokumentacyjnej;
3) ochronę dóbr kultury i tradycji;
4) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
5) promocję i organizację wolontariatu;
6) działalność edukacyjną, kulturalną i wychowawczą;
7) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy społeczności lokalnej ze społecznościami lokalnymi innych państw Unii Europejskiej;
8) działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, w tym edukację ekologiczną;
9) propagowanie wiedzy historycznej, w tym ochronę miejsc pamięci i kultury.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.