• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. ks. Br. Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
    KRS 0000016804

Misja
W celu pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin biednych, zagrożonych ubóstwem, sieroctwem społecznym, rozbiciem oraz z rodzin wielodzietnych tworzy się Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. Ks. Bronisława Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom" w Krośnie.

Prowadzone działania
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia działania statutowe skierowane są w kierunku dzieci i młodzieży, szczególnie najbardziej zagrożonych z powodu różnorodnych negatywnych zjawisk społecznych takiego typu jak: ubóstwo, alkoholizm, bezrobocie, patologie przestępcze itp.

Działania te kierowane wpierw do młodego pokolenia mają też objąć rodziny dzieci i młodzieży objętych opieką ze strony Stowarzyszenia. Nieodzowna też wydaje się przy takiego rodzaju działalności regularna współpraca z innymi instytucjami takiego typu jak: szkoła, sąd rodzinny, poradnie specjalistyczne, policja, instytucje kościelne.

Przedmiotem działania statutowego Stowarzyszenia "Oratorium Twój Dom" są świadczenia skierowane do wyżej wspomnianych adresatów z zakresu:
-pomocy społecznej,
-opiekuńczo-wychowawczej,
-edukacyjnej,
-doradztwa specjalistycznego,
-profilaktyki uzależnień,
-podnoszenia świadomości społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.