• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Muzyka Cerkiewna"
    KRS 0000016891

Misja
Propagowanie, prezentacje, promocja, badania oraz rozwój i ochrona muzyki cerkiewnej. Organizowanie działań na rzecz zbliżenia ludzi różnych narodowości, światopoglądów, wyznań, ras. Przełamywanie stereotypów i niedomówień, niechęci i uprzedzeń między ludźmi różnych wyznań i przekonań. Pogłębienie wiedzy w zakresie istoty źródeł głęboko humanistycznego, estetycznego i wychowawczego charakteru muzyki cerkiewnej. Rozwój chóralistyki i kształcenia muzycznego.

Prowadzone działania
Organizowanie Festiwali Muzyki Cerkiewnej, przeglądów i konkursów dla osób i zespołów zajmujących się i zainteresowanych muzyką cerkiewną, konferencji, sympozjów, warsztatów i innego typu spotkań dla osób i instytucji zainteresowanych przedmiotem działań Fundacji. Promocja osób i zespołów wykonujących muzykę cerkiewną. Tworzenie i gromadzenie dokumentacji oraz zbiorów muzycznych. Ochrona zabytków muzyki cerkiewnej. Prowadzenie działalności wydawniczej. Inspirowanie, wspieranie i organizacja wszelkich form międzynarodowej aktywności grup i organizacji - zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji. Współpraca z organizacjami i osobami fizycznymi krajowymi i zagranicznymi mającymi cele zbieżne z celami Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.