• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa w Łodzi
    KRS 0000018766

Misja Stowarzyszenia:
Przełamywać społeczne bariery związane z postrzeganiem osób z zespołem Downa oraz stworzyć pozytywny obraz osób z trisomią w społeczeństwie.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa jest kształtowanie warunków do godnego życia, samorealizacji i wyrównywania szans osób z zespołem Downa w środowisku rodzinnym i społecznym oraz kształtowanie warunków do ich wszechstronnego rozwoju.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.