• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
    KRS 0000019510

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie rehabilitacji i terapii zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w różnego typu placówkach,
b) tworzenie placówek terapeutycznych ( budowa, rozbudowa, przebudowa i remonty budynków),
c) realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
d) prowadzenie terapii psychologicznej i fizykoterapii,
e) organizowanie różnych form wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów; w tym turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek, wczasów, zajęć rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych,
f) prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich najbliższego otoczenia,
g) publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, kalendarze, broszury, ulotki itp.) związanych z realizacją celów statutowych,
h) organizowanie imprez charytatywnych i zbiórek publicznych dla pozyskania środków na działalność statutową,
i) promowanie twórczości osób niepełnosprawnych,
j) współpracę z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami społecznymi i osobami zaangażowanymi w działania społeczne, w zakresie związanym z realizacją celów statutowych,
k) współpracę z sieciami organizacji, krajowymi i międzynarodowymi, o podobnym zakresie działania.

Prowadzone działania:
Od 1997r. funkcjonuje Świetlica Terapeutyczna - dla obecnie 20 osób. Do stycznia 2006 roku środki na działalność pozyskiwane były z darowizn, sprzedaży cegiełek, imprez charytatywnych, ze współpracy z Urzędem Miasta i Fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Obecnie Świetlica dofinansowana jest w 80% w ramach zadań zlecanych przez PFRON. Celem działania tej placówki jest prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych w kierunku przygotowania ich do uczestnictwa w trudniejszej formie terapii w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Od 15.02.2000r. prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej, obecnie dla 70 osób, w czternastu pracowniach, finansowany przez PFRON oraz Samorząd Powiatowy. Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach od 700 do 1500, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. Realizacja zadań zmierza do : ogólnego usprawnienia ruchowego, doskonalenia wcześniej nabytych umiejętności, rozwijania samoobsługi w codziennym życiu, rozwijania sprawności psychomotorycznych i umiejętności zawodowych.
W marcu 2007r. rozpoczął działalność popołudniowy Klub Integracyjny w którym po zajęciach dopołudniowych młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne mają możliwość spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i kreatywny poprzez udział w zajęciach rekreacyjnych, kulturalnych ( wyjścia do kin, teatrów), sportowych i klubowych w pracowni komputerowej i plastycznej. Działalność Klubu w 80 % dofinansowana przez PFRON w ramach zadań zlecanych.

BSPDiMN jest w trakcie tworzenia kolejnej placówki - Zakładu Aktywności Zawodowej, która rozpocznie działalność w styczniu 2015r. W zakładzie znajdzie zatrudnienie 50 osób niepełnosprawnych.

W placówkach BSPDiMN zapewnia terapię grupową zgodnie z programami zajęć, a także indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne i psychologiczne oraz dogoterapię. Pielęgniarka prowadzi zajęcia promujące higienę i zdrowie.

Poza zajęciami terapeutyczno-edukacyjnymi Stowarzyszenie dba o integrację społeczną podopiecznych oraz czyni starania w kierunku promowania umiejętności i osiągnięć osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych, uczestnictwo w konkursach, spartakiadach, przeglądach artystycznych oraz imprezach okolicznościowych włączając do współpracy placówki prowadzące podobną działalność, placówki oświatowe, okoliczne instytucje, urzędy i zakłady pracy.
Stowarzyszenie cyklicznie organizuje bale i imprezy charytatywne oraz Dni Otwarte, z których dochód przeznacza na cele statutowe. Przy okazji takich spotkań organizowane są aukcje prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne na zajęciach terapeutycznych. Oprawę artystyczną stanowią wówczas zespoły: taneczny "Szkło" oraz muzyczny "Gamma" działające przy naszym Stowarzyszeniu w skład których wchodzą nasi podopieczni. Zespoły mogą się pochwalić wieloma osiągnięciami zarówno w kraju jak i za granicą. Ponadto uczestnicy naszych placówek regularnie uczęszczają do różnych instytucji użyteczności publicznej na terenie miasta Bytomia, kin, teatrów, muzeów itp. Do działań w tym zakresie Stowarzyszenie pozyskuje licznych wolontariuszy, dla których praca na rzecz innych stanowi lekcję tolerancji, otwartości na problemy innych i umiejętności niesienia pomocy.

Pracownicy i członkowie Stowarzyszenia stale współpracują z rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych, służąc pomocą w rozwiązywaniu problemów nękających środowisko rodzinne i domowe naszych podopiecznych oraz w ramach możliwości innym osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

W 2002 roku w ramach współpracy z miastem partnerskim Bytomia Zarząd Stowarzyszenia nawiązał kontakt z Ośrodkiem "Tęcza" w Recklinhausen w Niemczech. Owocem tej współpracy są organizowane dwukrotnie w ciągu roku spotkania polegające na wymianie doświadczeń pomiędzy terapeutami z Niemiec i Polski. Osoby niepełnosprawne z naszych placówek nawiązały i podtrzymują znajomości z grupą osób niepełnosprawnych z Niemiec drogą listową, telefoniczną i poprzez e- maill.

Stowarzyszenie ceni sobie współpracę z władzami miasta, współtworząc lokalną politykę na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.