• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa
    KRS 0000020195

Misja
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego sołectwa Krzywa,
2) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) wspieranie działania szkoły na zasadach prawem przewidzianych;
2) prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;
3) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
4) organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;
5) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;
6) wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
7) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa Krzywa;
8) wspieranie rozwoju gospodarczego sołectwa Krzywa;
9) popularyzację rolnictwa ekologicznego;
10) ochronę przyrody i krajobrazu;
11) tworzenie nowych miejsc pracy;
12) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;
13) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
14) organizowanie i prowadzenie wiejskiej kasy zapomogowo-pożyczkowej i kasy ubezpieczeń wzajemnych;
15) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia;
16) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
17) prowadzenie działalności wydawniczej;
18) wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego;
19) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.