• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Węgajty"
    KRS 0000020919

Pracując w materii kultury tradycyjnej nastawieni jesteśmy na świat współczesny, nas otaczający. Przeciwstawiamy się ksenofobii i nietolerancji - zjawiskom kojarzonym często ze słowem "tradycja" Przeciwnie, poszukujemy w motywach archaicznych języka uniwersalnego, zdolnego przezwyciężyć podziały. Działając w środowisku wiejskim chcemy przyczynić się do przezwyciężenia jego problemów: nierówności szans w dostępie do edukacji i kultury i apatii społecznej. Ważnym zadaniem naszego stowarzyszenia jest także zapewnienie działającym w nim zespołom warunków do systematycznej pracy i niezależnych poszukiwań artystycznych.

By zapoznać się bliżej z działalnością Stowarzyszenia, tj. z pracą zespołów Teatr Węgajty i Schola Węgajty zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych: www.teatrwegajty.art.pl oraz www.schola.wegajty.pl.
W tym miejscu przedstawiamy skrótowy zarys najważniejszych projektów:

1) Teatr Węgajty
- Inna szkoła teatralna: praca warsztatowa z materiałem lokalnych tradycji obrzędowych, takich jak kolędowanie, zapust czy kolędowanie wielkanocne. Grupy adeptów uczestniczą w wyprawach terenowych i wydarzeniach powołanych w obszarach wiejskich albo też w miejscach, gdzie żyją "odrzuceni" przez nasze społeczeństwo: w domach opieki, noclegowniach dla bezdomnych itp.Festiwal "Wioska teatralna": inicjatywa nastawiona na społeczność lokalną wsi Węgajty i okolic. Pokazy teatralne, koncerty, warsztaty włączające plenery otaczające Teatr i wciągające mieszkańców spektakle Kalevala - fragmenty niepisane wg fińskiego Eposu i Synczyzna wg Ślubu i Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza, w reżyserii Wacława Sobaszka, spektakle plenerowe: Upiorny całun wg Dziadów Adama Mickiewicza do muzyki Mieczysława Litwińskiego w reżyserii Wacława Sobaszka oraz Missa pagana Mieczysława Litwińskiego wg poematu Edwarda Stachury.

2) Schola Węgajty - Festiwal Atlantyda Północy: cykl wydarzeń artystycznych, edukacyjnych, badawczych i integracyjnych podejmowanych wspólnie przez artystów, naukowców, działaczy kultury z Polski i Litwy oraz zaproszonych specjalistów z innych krajów Europy, mających na celu zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego po obydwu stronach granicy (na obszarze dawnych Prus Wschodnich) oraz wzmocnienie powiązań kulturowych i współpracy transgranicznej. Spektakle, koncerty średniowiecznego teatru i muzyki sakralnej prezentowane będą w oparciu o najstarsze manuskrypty oraz żywą tradycję. Wydarzenia odbywać się będą w zabytkach partnerskich regionów czyli Warmii i Mazur oraz regionu klaipedos na Litwie. Laboratorium Tradycji komplementarne działania, prace badawcze, warsztatowe i archiwalne, które umożliwią opracowywanie programów artystycznych opartych na tradycjach lokalnych oraz wymianę i współpracę transgraniczną z instytucjami, zespołami i osobami, zaproszonymi artystami z Polski, Litwy i Europy zajmującymi się podobną tematyką. W ramach LT zespół Scholi będzie prowadził regularną pracę artystyczno-badawczą w oparciu o materiały zebrane w trakcie wypraw i źródła historyczne. Dramaty liturgiczne wykonywane przez Scholę: bożonarodzeniowy Ordo Stellae, wielkopostny Planctus Mariae i Ludus Passionis, wielkanocny Ludus Paschalis, starotestamentowy Ludus Danielis oraz maryjny Ordo Annunciatione. Inne programy koncertowe: Joculatores Dei, Zamek Warmia, Kanty i psalmy, Theotokos oraz Dom Tańca.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.