• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kociewskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie
    KRS 0000021452

Misja
Ochrona interesów dzieci. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Umacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny. Zabezpieczenie czasu wolnego dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zagrożonych demoralizacją, zaniedbanych społecznie, rodzin wielodzietnych, borykających się z ubóstwem i patologią rodziców. Otoczenie wszechstronną opieką i pomocą dzieci zagrożonych demoralizacją, maltretowanych i wykorzystywanych seksualnie.

Prowadzone działania
Współpraca z organami władzy administracji państwowej i samorządowej, Kościołem, szkołami i organizacjami zajmującymi się opieką i wychowaniem. Zorganizowanie świetlic, klubów dla dzieci oraz Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą. Organizowanie zajęć terapeutycznych, poradnictwa rodzinnego oraz udzielanie pomocy materialnej. Rozbudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń wynikających z nieprzystosowania dzieci i młodzieży. Gromadzenie środków materialnych koniecznych do realizowania działań statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.