• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubelski Ośrodek Samopomocy
    KRS 0000021566

Naszą misją jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej obywateli i ich organizacji (stowarzyszeń, fundacji, grup samopomocowych i innych organizacji i ruchów obywatelskich).

Szczegółowymi celami Stowarzyszenia są:
a) wspieranie inicjatyw lokalnych i ponad lokalnych,
b) wspieranie organizacji społecznych (pozarządowych),
c) wspieranie współpracy organizacji pozarządowych z administracją rządową i samorządową,
d) wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
e) promowanie działań samopomocowych,
f) tworzenie warunków współpracy różnych podmiotów.

Skupiamy się na następujących obszarach:
- informacja i promocja
- poradnictwo i doradztwo
- szkolenia (m.in. aspekty prawne i księgowe funkcjonowania NGO; tworzenie, realizacja i rozliczanie projektów; budowanie partnerstw; rzecznictwo III sektora; budowanie wizerunku i standardów pracy NGO)
- integracja III sektora i współpraca z samorządem
- wsparcie dla organizacji pożytku publicznego
- media obywatelskie
- wydawanie "Czasopisma Samopomocy Społecznej LOS".
- tworzenie i umacnianie Punktów Partnerów Lokalnych LOS na terenie woj. lubelskiego
- prowadzenie poradnictwa prawnego (bezpłatne poradnictwo dla organizacji pozarządowych oraz dla osób fizycznych)
- opracowywanie i wydawanie raportów związanych z działalnością III-go sektora.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.