• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Integracyjne "Magnum Bonum"
    KRS 0000021608

1. Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.
2. Stowarzyszenie udziela wsparcia również dzieciom i młodzieży uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej.
3. Celem Stowarzyszenia jest także udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, pozbawionym opieki rodziców.
4. Stowarzyszenie realizuje zadania związane z kształceniem, rozwojem zainteresowań, organizacją czasu wolnego dzieci, młodzieży sprawnych intelektualnie i ruchowo.
5. Stowarzyszenie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej poprzez wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównuje szanse tych rodzin i osób.
6. Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną, realizuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działa w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
7. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
8. Stowarzyszenie zajmuje się promocją i organizacją wolontariatu.

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży i ich rodzinom,
2) organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń rodziców dzieci i młodzieży,
3) organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjnych, adaptacyjnych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz współdziałanie z tego rodzaju placówkami w kraju i za granicą,
4) współpracę ze środowiskami naukowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży,
5) upowszechnianie wiedzy teoretycznej w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych celem jej praktycznego wykorzystania,
6) współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży,
7) propagowanie w społeczeństwie problemów i potrzeb dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwego stosunku społecznego do tych problemów,
8) podejmowanie działań zmierzających do integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w środowisku dzieci zdrowych,
9) organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
10) organizowanie kolonii, obozów, wycieczek, różnych form wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży,
11) organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży: zawodów, szkoleń i obozów,
12) wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych poprzez organizację czasu w godzinach pozalekcyjnych uniemożliwiając negatywny wpływ środowiska rodzinnego,
13) podejmowanie działań zmierzających do tworzenia sprzyjających warunków dla rodzin, w szczególności wiejskich, w wypełnianiu ich funkcji socjalnych, opiekuńczych i wychowawczych, osłona socjalna dla rodzin ubogich,
14) oddziaływanie na rodziny patologiczne w zakresie wychodzenia z trudnej sytuacji życiowo-finansowej,
15) podejmowanie działań w celu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizacja programów w zakresie zwalczania alkoholizmu, organizowanie szkoleń i konferencji z dziedziny profilaktyki i leczenia alkoholizmu,
16) prowadzenie różnych form aktywności dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholizmu: organizowanie czasu wolnego oraz kolonii i innych form wypoczynku, prowadzenie terapii dzieci i młodzieży,
17) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom i młodzieży uzdolnionym, laureatom olimpiad przedmiotowych, konkursów, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej,
18) organizowanie i wspieranie form i metod kształcenia dzieci i młodzieży,
19) prowadzenie instytucji udzielających pomocy i wsparcia, m.in.: domów pomocy społecznej, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, domów dla samotnych matek, świetlic terapeutycznych i innych form wsparcia środowiskowego,
20) podejmowanie działań na rzecz integracji pomiędzy społeczeństwami różnych państw poprzez wymianę doświadczeń i współpracę w różnych dziedzinach życia społecznego,
21) organizowanie wolontariatu w instytucjach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
22) organizowanie i prowadzenie zespołów artystycznych dla dzieci i młodzieży,
23) organizacja festiwali, plenerów, warsztatów, wystaw i innych imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
24) organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw mających na celu dobro dzieci i młodzieży,
25) prowadzenie działalności wydawniczej,
26) gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów Stowarzyszenia,
27) prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.