• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Biur Porad Obywatelskich
    KRS 0000021621

Misja:
Rozpowszechnianie bezpłatnych informacji na temat przysługujących każdemu obywatelowi praw, sposobów ich egzekwowania a także informacja na temat instytucji, które mogą być w tym pomocne.

Prowadzone działania:
Inicjowanie działalności ośrodków Porad Obywatelskich poprzez kontakty z organizacjami i samorządem lokalnym; wspieranie nowych BPO, koordynacja pracy sieci Poradnictwa Obywatelskiego. Dbałość o zachowanie przyjętych standardów. Przygotowanie modułów podręczników szkoleniowych dla doradców, przeprowadzanie szkoleń doradców pracujących w sieci.
Udoskonalanie kwalifikacji grupy trenerskiej. Przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych, w oparciu o które udzielanie są porady.
Kontakty z organizacjami zagranicznymi zajmującymi się doradztwem obywatelskim w celu wymiany doświadczeń a tym samym podniesienia efektywności działania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.