• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Charytatywne "Rodzina"
    KRS 0000022255

Misją Stowarzyszenia jest zapewnienie godziwych warunków życia, przywrócenie godności ludziom bezdomnym ze środowisk patologicznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Diagnoza środowiska lokalnego podyktowała potrzebę powstania organizacji i wyjścia naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu. W związku z tym prowadzimy: dom przejściowego pobytu dla bezdomnych mężczyzn (22 miejsca). Problem bezdomności jest coraz bardziej widoczny w naszym lokalnym środowisku na skutek zachodzących przemian społeczno - gospodarczych. Trudna sytuacja na rynku pracy jest jedną z głównych przyczyn ubożenia ludzi, co najczęściej wiąże się z brakiem możliwości realizacji podstawowych potrzeb bytowych. Bardzo często bezdomność wiąże się także z narastającymi zjawiskami patologii społecznej. Realizujemy programy finansowe przez gminę Wodzisław Śl., Powiatowy Urząd Pracy oraz Bank Żywności PEAD . Do banku żywności kierowane są rodziny przez ośrodki pomocy społecznej z powiatu wodzisławskiego (300 osób). Naszą działalność wspierają także lokalni sponsorzy. W latach 2009 - 2011 realizowaliśmy projekt Inna Perspektywa współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-13.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.