• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Radomskie Towarzystwo Dobroczynności
    KRS 0000022836

Misja:
Radomskie Towarzystwo Dobroczynności, kierując się chrześcijańską zasadą pomocy bliźniemu, ma na celu niesienie mieszkańcom miasta Radomia będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej w zaspakajaniu potrzeb, a także kształtowanie w społeczeństwie wrażliwości na potrzeby innych ludzi, szczególnie rodziny, poprzez właściwe podejmowanie idei miłosierdzia, wzajemności, pracy i pokoju.

Prowadzone działania:
1) Działania edukacyjne - organizacje pozarządowe, wolontariusze, bezrobotni, pielęgniarki, pracownicy pomocy społecznej.
2) Pomoc finansowa, rzeczowa, żywnościowa - rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji.
3) Pomoc instytucjonalna - domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo - wychowawcze, organizacje pozarządowe.
4) Prowadzenie świetlicy środowiskowej - dzieci i młodzież zagrożona zjawiskiem patologii społecznej.
5) Organizacja wypoczynku - dzieci i młodzież zagrożona zjawiskami patologii społecznej.
6) Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacji - organizacje pozarządowe, obywatele.
7) Organizowanie zbiórek żywności - osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
8) Promocja wolontariatu - wolontariusze, organizacje pozarządowe, instytucje.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.