• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe
    KRS 0000022916

Misja:
1. Organizowanie różnych form aktywności pedagogicznej.
2. Wspieranie rozwoju bazy oświatowej.
3. Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w tym z rodzin najuboższych.
4. Organizacja pomocy dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo w tym prowadzenie działań profilaktycznych, z zakresu pomocy społecznej.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
6. Realizacja programów ekologicznych, zdrowotnych, profilaktycznych i poprawiających bezpieczeństwo w szkołach i przedszkolach.
Misja - wypełnienie przestrzeni pomiędzy zadaniami samorządu, państwa i rodziny.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla 90 dzieci - od IX 2000 r.
Organizacja wypoczynku letniego, w tym dla dzieci biednych - od 1997 r. skorzystało ponad 3 tys. dzieci.
Wymiana zagraniczna - w Brorup w Danii i ze Strasburgiem w Niemczech - jeden raz w roku ok. 30 osób z każdym z miast.
Prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej.
Odbiorcy naszych działań to dzieci, nauczyciele, rodzice.
Podstawą naszych sukcesów jest dobra współpraca z władzami miasta Brodnicy oraz pomoc ze strony Kuratora Kujawsko-Pomorskiego i Marszałka Województwa (w zakresie dotowania realizowanych zadań).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.