• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polska Fundacja im. Roberta Schumana
    KRS 0000023615

Polska Fundacja im. Roberta Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną. Naszym celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy. Rozwijamy programy, które uczą wykorzystania szans, jakie daje nam członkostwo w UE, współpracujemy z wieloma środowiskami w Unii i poza nią, by lepiej poznać i respektować wspólne wartości demokratyczne.

Polska Fundacja im. Roberta Schumana, w ramach działalności statutowej, realizuje programy edukacyjne i aktywizujące koncentrujące się na trzech, głównych zagadnieniach:

I.Program europejski.
Jego celem jest promowanie idei integracji europejskiej i edukacja europejska. W ramach tego komponentu Fundacja organizuje konferencje, seminaria, warsztaty, dyskusje, happeningi i festyny na tematy związane z integracją europejską. Rezultatem działań jest poszerzenie wiedzy obywateli państw Unii Europejskich na tematy europejskie, włączenie ich do debaty na temat przyszłości Europy, bezpośrednie angażowanie w działania promujące integrację europejską i aktywne obywatelstwo europejskie.

II.Program obywatelski.
Koncentruje się na aktywizacji społecznej obywateli oraz promowaniu wartości demokratycznych i obywatelskich. Celem tego komponentu jest zachęcanie do aktywnego udziału w społeczeństwie obywatelskim, włączenia się w życie publiczne, w działalność na rzecz środowiska lokalnego, wolontariat. Głównymi adresatami projektów są młodzież oraz nauczyciele. Fundacja próbuje nadać tym działaniom wymiar ogólnoeuropejski, poprzez angażowanie wolontariuszy nie tylko z Polski, ale także innych państw europejskich, także spoza Unią Europejską.

III.Program wschodni.
Jego celem jest dzielenie się polskimi doświadczeniami z procesu integracji europejskiej oraz transformacji społeczno-polityczno-gospodarczej. Polska, przez ostatnie 20 lat, zyskała ogromne doświadczenia w zakresie negocjacji członkowskich z Unią Europejską, zwiększania swojego zaangażowania w proces integracji europejskiej, jak i w przeprowadzeniu innych reform społeczno-polityczno-gospodarczych. W ostatnich latach Fundacja prowadziła działania na Białorusi, Ukrainie, w Gruzji oraz w Armenii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.