• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Handicap Stowarzyszenie na rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Dziecka o Obniżonej Sprawności
    KRS 0000023795

Misja:
Organizacja kształcenia upośledzonych umysłowo według opracowanych modeli edukacyjnych.
Zapewnienie warunków optymalnego rozwoju intelektualnego i społecznego w ramach ośrodka terapeutycznego.

Prowadzone działania:
Realizacja zadań statutowych odbywa się w ramach społecznych szkół specjalnych: podstawowej, gimnazjum i zawodowej oraz ośrodka terapii z wykorzystaniem autorskich programów szkolnych w warunkach przyjaznych dziecku, wdrażanie i prowadzenie programów terapii, promowanie twórczości niepełnosprawnych (plastycznej, tanecznej i in.), całodzienna opieka nad dziećmi.
Odbiorcami działań są dzieci i młodzież (od 7 do 24 lat) upośledzone umysłowo, którzy z powodu wad sprężonych z upośledzeniem nie są w stanie funkcjonować w ośrodkach publicznych, a także ich rodziny (poradnictwo, edukacja psychologiczna). Obejmujemy całodzienną (10-godzinną) opieką około 50 osób upośledzonych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.