• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
    KRS 0000024016

Misja:
- Popularyzowanie koncepcji zakładania i prowadzenia niepublicznych szkół autorskich;
- inicjowanie, propagowanie i doskonalenie autorskich programów oświatowych i wychowawczych mających na celu edukację w duchu zasad społeczeństwa obywatelskiego;
- kształtowanie i promowanie postawy życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych, szacunku dla godności każdej osoby ludzkiej, aktywnego sprzeciwu wobec wszelkich form ksenofobii.

Prowadzone działania:
- Prowadzenie szkół, działających w ramach Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących "Bednarska" im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji;
- zapewnienie prowadzonym przez siebie szkołom warunków do realizacji ich zadań statutowych.
A także:
- współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, m.in. w zakresie nowych programów szkolnych;
- rozwijanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami szkolno-naukowymi;
- współpraca z instytucjami i organizacjami, których cele są zbieżne z celami Towarzystwa;
- współpraca z innymi szkołami publicznymi i niepublicznymi, również z innych państw.

Szkoły towarzystwa realizują programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu i ksenofobii.
Obok uczniów bardzo zdolnych, przyjmowane są także dzieci wymagające dodatkowej opieki - niepełnosprawne, dzieci uchodźców politycznych, którym gwarantujemy bezpłatną naukę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.