• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem"
    KRS 0000024132

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia, jak najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju fizycznego i osobowego ludzi niepełnosprawnych umysłowo oraz Ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Stowarzyszenie powstałe m.in. z potrzeby rozszerzenia dotychczasowej oferty oświatowej wobec dzieci głęboko upośledzonych oraz rehabilitacyjno-opiekuńczej wobec młodzieży i dorosłych upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym z terenu powiatu puckiego główne cele statutowe realizuje poprzez:
- pomoc prawną i socjalną rodzinom osób niepełnosprawnych,
- organizowanie szkoleń rehabilitacyjnych dla rodziców związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie współpracy z organizacjami samorządowymi, rządowymi, pozarządowymi w celu poprawienia ludziom niepełnosprawnym warunków do rozwoju,
- prowadzenie placówki, w której prowadzona jest pełna rehabilitacja zawodowa, lecznicza i społeczna,
- gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia,
- organizowanie imprez kulturalnych, sportowych integrujących społeczność lokalną z osobami niepełnosprawnymi,
- popularyzowanie wiedzy na temat osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.