• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pomocna Dłoń"
    KRS 0000024182

Misja
Wspomaganie działań na rzecz ludzi ubogich. Dofinansowywanie działalności świetlicy dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego.

Prowadzone działania
Prowadzenie ognisk wychowawczych dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych. Prowadzenie jadłodajni dla osób ubogich i niepełnosprawnych. Organizowanie półkolonii letnich i zimowych dla dzieci z rodzin najuboższych. Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Przejmowanie i utrzymywanie noclegowni dla bezdomnych. Utworzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego dla osób i rodzin dotkniętych bezrobociem i nie radzących sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.