• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ludzie - Ludziom
    KRS 0000025730

Misja
Budzenie i pogłębianie wrażliwości na problemy społeczne.
Udzielanie pomocy osobom najbardziej potrzebującym.
Organizowanie imprez integracyjnych, różnych form spędzania wolnego czasu dla grup objętych działalnością statutową, członków stowarzyszenia i ich rodzin.
Organizowanie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej i rewalidacyjnej.
Działalność w zakresie ochrony praw człowieka i obywatela, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, znajdujących się w sytuacji kryzysowej i ich rodzin.
Organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i szkoleniowej.

Prowadzone działania
Grupa d/s pomocy osobom z niepełnosprawnością:
-październik 2004: otwarcie Sali Doświadczania Świata ze specjalistycznym sprzętem do stymulacji polisensorycznej;
-kwiecień 2005: Spotkanie z rehabilitantami; konsultacje w zakresie terapii ruchowej, masażu, terapii zajęciowej, logopedii, porad psychologicznych;
-kwiecień 2005: szkolenie ze specjalistami z Holandii - "Indywidualna praca z dzieckiem dotkniętym niepełnosprawnością intelektualną w środowisku rodzinnym";
-kwiecień 2005: sesje terapeutyczne z grupą klownów klinicznych z Holandii;
-czerwiec 2005 Robakowo: współorganizacja Festynu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością;
-lipiec 2005 Błądzim: obóz terapeutyczno - szkoleniowy dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością.

Grupa na rzecz pomocy ofiarom uzależnień:
Udało się nam przeprowadzić dwukrotnie cykl spotkań z terapeutą i psychologiem.
Od czterech lat w sezonie letnim organizujemy obozy wypoczynkowo-terapeutyczne
dla dzieci i młodzieży oraz rodzin pod nazwą "Zlot Radości".
Promujemy życie bez alkoholu organizując biesiady, zabawy sylwestrowe, pikniki bezalkoholowe i pielgrzymki.
Dysponujemy informacjami, jak pomóc swojemu dziecku, które ma problem z alkoholem i narkotykami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.