• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Romów Polskich
    KRS 0000025929

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Mobilizowanie członków mniejszości romskiej do aktywnego udziału w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów i więzi narodowościowych, kulturowych i językowych pomiędzy ludnością pochodzenia romskiego mieszkającą na terenie działania oraz przedstawicielami innych narodowości w tym polskiej,
2. Prowadzenie działań w aspektach: kulturalnym, edukacyjnym, artystycznym oraz społecznym związanych z wielokulturowością oraz różnorodnością etniczną występującą na terenie działania oraz poza jego granicami,
3. Nawiązywanie łączności społeczno - kulturowo - oświatowej z podobnymi organizacjami romskimi i innymi mniejszościami narodowymi,
4. Pielęgnowanie tradycji, popularyzowanie, rozwijanie i nauczenie języka romskiego, szerzenie wiedzy o historii i kulturze narodu romskiego,
5. Popularyzowanie osiągnięć kulturalno-oświatowych, naukowych, społecznych i politycznych narodu romskiego,
6. Popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa romskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju,
7. Działanie na rzecz równego dostępu romskich obywateli do informacji, edukacji i kultury oraz na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy i wykształcenia osób narodowości romskiej,
8. Mobilizowanie dzieci i młodzieży do bardziej intensywnej nauki w szkołach polskich, do korzystania z kursów i kół zainteresowań działających na terenie kraju,
9. Promowanie zdobywania wiedzy i najwyższej jakości nauczania w kraju i zagranicą
10. Organizowanie życia koleżeńskiego,
11. Występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych ludności pochodzenia romskiego,
12. Pomoc finansowo-materialna dla najbardziej potrzebujących,
13. Rozwijanie świadomości prawnej i obywatelskiej poprzez pomoc społeczną polegającą na pisaniu pism procesowych, podań, wniosków, próśb do instytucji państwowych w zakresie działania Stowarzyszenia, udzielanie porad prawnych,
14. Opieka psychosocjalna i medyczna dla Romów, profilaktyka i promocja zdrowia,
15. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom narodowości romskiej uzależnionymi i zagrożonym uzależnieniom i rodzinom patologicznym,
16. Udzielanie pomocy i resocjalizacja byłych więźniów narodowości romskiej,
17. Pomoc charytatywna byłym więźniom i ich rodzinom,
18. Działalność na rzecz Romów - osób podlegających represjom wojennym i powojennym oraz ofiar holocaustu i ofiar przemocy o podłożu rasistowskim,
19. Działalność w zakresie obrony praw człowieka,
20. Upowszechnianie i ochrona swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
21. Działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wyznanie i przekonania polityczne oraz w życiu publicznym,
22. Promocja kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
23. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej,
24. Aktywizacja zawodowa Romów, działalność na rzecz powstawania nowych miejsc pracy,
25. Walka z dyskryminacją na rynku pracy,
26. Wpływanie na życie polityczne kraju,
27. Wspieranie i rozwijanie romskiej twórczości dziennikarskiej, ochrona prawna działalności twórczej dziennikarzy, w tym zbiorowe zarządzanie ich prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
28. Dbałość o rzetelność i etykę dziennikarzy romskich,
29. Dbałość o rzetelne i wszechstronne informowanie społeczeństwa o mniejszości romskiej za pośrednictwem środków komunikowania społecznego.

Prowadzone działania:
Działania naszej organizacji skierowane są przede wszystkim do Romów ale również do społeczeństwa polskiego. Zakres naszych działań jest bardzo szeroki, ponieważ potrzeby romskie są duże. Nie skupiamy się na jednym polu działania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.