• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska
    KRS 0000026054

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji to największa międzynarodowa organizacja policyjna na świecie zrzeszająca blisko 400 tys. funkcjonariuszy porządku prawnego w ponad 60 krajach członkowskich.

Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA - Sekcja Polska powstała w dniu 12 lutego 1999 roku z połączenia się w jednolity organizm trzech ówczesnych grup wojewódzkich z Bielska Białej, Częstochowy i Katowic. Od ponad 10 lat jest najliczniejszą grupą w strukturze Sekcji Polskiej IPA. Skupia w swoich szeregach blisko 4000 członków. Wielkość naszej grupy przejawia się nie tylko w liczbie członków, przyjaciół i sympatyków, czy też rozbudowanej strukturze wewnętrznej składającej się z 40 regionów, ale przede wszystkim w ogromnej dynamice rozwoju, niezliczonej ilości indywidualnych i grupowych inicjatyw oraz realizowanych przedsięwzięć.
Śląska Grupa Wojewódzka IPA - opowiada się za współpracą ze wszystkimi sekcjami narodowymi. Jej celem i zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na całym świecie, a także do nawiązywania współpracy międzynarodowej i krzewienie idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych i przyczynianie się do zrozumienia między narodami.
Ponadto celem Stowarzyszenia są:
a) rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy jego członkami,
b) pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń zawodowych,
c) prowadzenie działalności charytatywnej i socjalnej,
d) przyczynianie się do pokojowej koegzystencji narodów i utrzymania pokoju światowego.
Stowarzyszenie zobowiązuje się do zachowania podstaw zawartych w Deklaracji Praw Człowieka o treści przyjętej w 1948 r. przez Narody Zjednoczone. IPA - Sekcja Polska jest neutralna wobec organizacji politycznych, związków zawodowych, wspólnot religijnych i związków wyznaniowych, kierując się w realizacji swych zadań jedynie celami ideowymi Stowarzyszenia.
Struktury IPA - Sekcja Polska są zobowiązane aktywnie uczestniczyć w realizacji celów IPA w oparciu o niniejszy Statut.
Ostatnie 3 lata to wyjątkowy okres w naszym rozwoju. Wbrew otaczającej stagnacji i braku jasnych perspektyw na przyszłość, na przekór ogólnoświatowemu kryzysowi, który ma również wpływ na wsparcie dla wielu przedsięwzięć organizacji pozarządowych, władze i członkowie organizacji realizują coraz to nowe i z każdym rokiem większe projekty kierowane zarówno do członków stowarzyszenia, ale przede wszystkim budujące trwałe więzi z lokalnymi społecznościami, przedstawicielami samorządów i władz lokalnych. Począwszy od małych, lokalnych, ale jakże ważnych dla budowania więzów przyjaźni, imprez organizowanych przez członków stowarzyszenia i władze regionalne, poprzez międzyregionalne spotkania integracyjne, aż po wielotysięczne wydarzenia o znaczeniu wojewódzkim, a wręcz krajowym, czy wymiarze europejskim, to najlepsza i jakże trwała wizytówka prospołecznej organizacji jaką jest Śląska Grupa Wojewódzka.
Stała współpraca z Organizacjami Rządowymi, władzami Województwa Śląskiego, z Urzędem Marszałkowskim, przedstawicielami parlamentów Polski i Europy stanowią o prestiżu organizacji i zaufaniu pokładanemu w profesjonalizmie naszych działań.
Ogromnym zaszczytem dla naszej śląskiej społeczności IPA, było przyznanie w 2009 roku Złotej Odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego, która jest najwyższym odznaczeniem dla organizacji przyznawanym przez władze województwa śląskiego. To uznanie dla wieloletnich działań, uhonorowanie aktywnych społeczników, ale i wielka odpowiedzialność na przyszłość, dla dalszego rozwoju i pracy na rzecz budowania prawdziwie obywatelskiego społeczeństwa.
O społecznej aktywność naszych członków i dynamicznym rozwój grupy świadczą liczby i namacalne dowody w każdym z regionów Śląska. W latach 2008 - 2012 zorganizowaliśmy lub współuczestniczyliśmy w organizacji blisko 700 imprez, w których wzięło udział ponad 350 tysięcy ludzi. Były to zarówno, pikniki, festyny, imprezy integracyjne, ale i szkolenia, warsztaty oraz liczne wyjazdy krajowe i zagraniczne. Sama aktywność zagraniczna naszej organizacji zaowocowała wyjazdami poza granicę Polski ponad 4000 przyjaciół, sympatyków i członków stowarzyszenia wraz z rodzinami. W tym czasie zaszczyciło nas prawie 2300 gości z zagranicy, którym mogliśmy pokazać nasze piękne województwo oraz pochwalić się tak wspaniałą realizacją hasła Servo per Amikeco.
Śląska Grupa to ogromna praca i wkład w działalność edukacyjną i podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia oraz zaprzyjaźnionych służb porządku prawnego. Współpraca ze profesjonalnymi partnerami z różnych dziedzin związanych edukacją zaowocowała w liczne i wielopoziomowe szkolenia z zakresu języków obcych, informatyki, ale i sztuk walki, taktyki, czy chociażby skoków spadochronowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.