• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie
    KRS 0000027109

Stowarzyszenie przyjmuje następujące sposoby realizacji swoich celów poprzez prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej:
1. Organizowanie i prowadzenie świetlic rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz organizowanie i prowadzenie integracyjnych koloni i półkolonii.
2. Organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych dla dorosłych osób niepełnosprawnych oraz osób starszych i niedołężnych oraz organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.
3. Organizowanie i prowadzenie poradni dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów, organizowanie działań wspierających dzieci i młodzież, która uległa przemocy oraz organizowanie szkoleń i kursów, konsultacji, doradztwa ze specjalistami w różnych dziedzinach dla nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie zatrudnienia wspomaganego oraz długoterminowe wspieranie osób już zatrudnionych, a także organizowanie zbiórek rzeczowych oraz pieniężnych.
4. Organizowanie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji i terapii ruchowej w zakresie fizykoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego.
5. Organizowanie i prowadzenie pracowni logopedycznej i psychologicznej.
6. Organizowanie wycieczek dla niepełnosprawnych, będących pod opieką osób trzecich.
7. Organizowanie zawodów sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych z elementami integracji i współzawodnictwa.
8. Wydawanie broszur, folderów i podobnych publikacji, promujących działania stowarzyszenia; dokumentowanie przebiegu zbiórek pieniężnych, imprez czy konferencji informacyjnych dla niepełnosprawnych oraz drukowanie materiałów pomocniczych do prowadzenia szkoleń, plakatów czy ankiety ewaluacyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.